Kompaskurs

Du er her:  Hjem > Helsingør Sømandsforening > Se uddrag af bogen "Helsingør sømandsforening i 125 år"

Se uddrag af bogen "Helsingør sømandsforening i 125 år"

 

Uddrag af bogen "Helsingør Sømandsforening i 125 år". 

Foreningens oprettelse.1875 - 1891.

Efter indbydelse af Handelsbetjent E. Hansen og Fisker Frits Knoblauch til at stifte en Forening afholdtes der et møde desangående Søndagen d. 7. Februar 1875 hos Høker J. Larsen i Gyldenstræde, hvor 30 personer var tilstede.
E. Hansen foreslog nu Dannelsen af en Forening navnlig i fornøjelig retning, og oplæste nogle Vedtægter i denne Henseende. Fisker Mogens Larsen foreslog at virke særlig for at hjælpe hinanden ved Sygdomstilfælde og Dødsfald, som man også bleve enige om og dog forene også det nyttige som det fornøjelige sammen i Foreningen. Foreningen døbtes da Helsingørs Sømandsforening.

 

Foreningens formål var at skulde yde Medlemmerne en daglig Sygehjælp, hvis størrelse skulde bestemmes på en senere generalforsamling, og tillige en Begravelseshjælp af 20 kr. af Foreningens Kasse samt 33 Øre af hvert Medlem. I Indskud skulde erlægges 1 Kr. og i månedligt Contingent 66 Øre. Foreningen skulde ikke udbetale nogen Sygehjælp førend 18 Måneder efter dens Stiftelsesdag..
En Bestyrelse valgtes, bestående af 5 Repræsentanter, nemlig som Formand: Skipper P. Jensen, Kasserer: Handelsbetjent E. Hansen. Medbestyrere: Jens Holm, Carl Petersen og Fr. Larsen. Bestyrelsen valgte paa et Aar. Det blev tilladt Bestyrelsen at lade Love trykke. Til Fornøjelseskassen skulde erlægges 8 Øre ugentlig fra 1. Marts at regne.Det vedtoges at ingen kunde optages i Foreningen som var over 50 År. Samtlige tilstedeværende indtegnedes. Hermed hævedes Mødet.

 

I løbet af 1875 afholdtes 5 møder, hvor bølgerne tit gik højt angående foreningens fremtidige virksomhed. Det vedtoges, at medlemmer i kongens tjeneste fik kontingentfrihed, men ingen sygdomshjælp. Det vedtoges at lade fremstille 50 medlemstegn bestående af et anker i sølv fæstet på en rød sløjfe. Anskaffelse af en fane udsattes. Det blev desuden vedtaget at ophæve fornøjelseskassen. Pengene herfra blev brugt til en køretur til København den 18. juli.
I 1876 blev der afholdt ny generalforsamling, hvor F. Larsen valgtes til formand - og herefter er der ikke ført protokol over foreningens virksomhed i de næste 9 år. 
At foreningen dog har virket uafbrudt i disse år vides fra henvisninger fra senere referater og fra samtaler med gamle medlemmer. I protokollen er der blanke blade, der var beregnet til indførsel af møder for disse år.
Generalforsamlingen den 8. Marts 1885: Efter Opfordring ved Bekjendtgjørelse i Byens Aviser, vare derefter 50 Medlemmer tilstede. Formanden, C. Svendsen aabnede Generalforsamlingen, hvorefter Kassereren O. Kryger gav Beretning om Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar.............
Medlem nr 58 P. Eisenhardt opfordrede Forsamlingen til at udbetale ham fra Foreningens Kasse en Sygehjælp for et Tidsrum fra 4. til 15. Oktober 1884, skjøndt han ikke efter Lovene kunde tilkomme denne Hjælp, da Loven derom fordrer, at ethvert Medlem i Sygdomstilfælde skal anmelde samme til Formanden inden 3 Dage. Medlemmet gjorde gjældende,  at han var uvidende om denne Vedtægt, og forklarede, at han ikke havde modtaget en saadan. Kassereren fastholdt at han havde givet Buddet denne Tillægsvedtægt. Efter afstemning og debat endte det med, at Eisenhardt fik sin Sygehjælp.
Det blev vedtaget på generalforsamlingen at lade trykke de nødvendige eksemplarer af loven, samt lægepapirer og optagelsesbreve.
Det vedtoges  at udnævne 3 æresmedlemmer: Hr. afskediget Flaadeadmiral von Dorkum, Lodsinspektør Prøsilius og pensioneret Lods H. Johansen. 
Det vedtoges også at lade lave emblemer til æresmedlemmer. Derefter rekvireredes nogle Boller Punch.
Beslutning om hvad der skal foretages m.h.t. den af Baadbygger Bjerg til Festen udlånte Baad, der står opstillet på Lodsbakken med Tilrigning som Fuldskib. ------
Det vedtoges at Formanden skulde forhøre hos Baadbygger Bjerg om Baadens Pris, kan den faas for 100 Kr. skal der udgaa Cirkulære for at faa Medlemmernes Samtykke til at kjøbe den.-------

 

Det var ikke noget lille skib, foreningen erhvervede sig engang i 1880-erne. Det var bygget som fuldskib med høj rigning af bådebygger Bjerg, der først udlånte det, og senere solgte det til Sømandsforeningen. I de følgende år  var det med til mange fester og optog, indtil det i 1907 blev solgt for 50 kr. til en blikkenslagermester.
I 1987 kom der henvendelse fra søfartsmuseet på Kronborg, om man havde nærmere oplysninger om skibet og dets skæbne. Man mente, at det kunne være en model af selveste teclipperen "Cutty Sark" i Greenwich.
Dette foranledigede, at der gennem Helsinør Dagblad blev sat en efterlysning i værk efter personer, der kunne huske noget om skibet og dets skæbne. Herefter kom der en opringning fra en gammel dame, der som barn havde været med i processioner med skibet. Hun mente, at det havde stået og var forfaldet, efter det var blevet solgt, og derfor var blevet hugget op efter få år.

 

Det vedtoges at forespørge Lægen naar han skal have sit Honorar udbetalt, om det vil blive som hidtil, begrundet Foreningens Tilgang af nye Medlemmer.-------
Formanden havde modtaget Forespørgsel fra Skydeselskabet om Sømandsforeningen agtede at foranstalte Fakkeltog eller anden Festlighed i Anledning af Hs Kgl. Højhed Prins Waldemars Formæling den 22. Oktober.-------
Der blev valgt en Deputation til at overbringe Hs Maj. Kongen, alle Deltagernes Hilsen i Anledning af Prins Waldemars Formæling.-----
Det vedtoges at Foreningens Kasse skulde udrede Beløbet for Turen til og fra Fredensborg med 1 Kr. 25 Øre for hvert Medlem, ligeledes vedtoges det at give et Beløb ud til Punch til Festiviteten. 
I 1886 blev der oprettet en sangkvartet, og den optrådte i den følgende tid ved mange lejligheder. Der var debat, om koret skulle optræde med en sang til faneindvielse i den konservative forening. Der blev holdt en aftenunderholdning med koret, hvor Snekkersten sangforenings kvartet var inviteret, men det blev ikke til noget, da denne forening ikke havde indøvet nogen sange. Sømandsforeningens kor blev også inviteret til en fest i den socialdemokratiske forening, men man afslog, da man var bange for, at festen ville få et politisk præg.
Ved møderne var der tit debat om størrelsen på dirigentens honorar og om indkøb af partitur og sanghæfter.
Der var nu anskaffet en fane, som var blevet indviet i 1877. Dette vides fra en sang, der er bevaret fra indvielsen. I protokollen er der indført tilbud på ophæng og bæresko til fanen. 
Foreningen arrangerede mange fester, optog og maskerader i disse år.
1888:  Forslag om Foreningen skal deltage i Festlighederne i Anledning af Kongens og Dronningens Regeringsjubilæum d. 15. Nov. Det vedtoges, at Foreningen skulde slutte sig til Byens øvrige Foreninger i Procession med Fanen i Spidsen, og derefter samles et passende Sted om nogle Puncheboller.
1889, Maskerade på Skydebanen 10. februar: Det vedtoges at bevilge Kr. 16 til 2 Præmier. 1 for den smukkeste Damedragt. 1 for den mest komiske Herredragt.

 

I disse år syslede foreningen med planer om at få en fast ejendom med en "Stiftelse med friboliger for ældre trængende medlemmer eller disses enker". 
Protokollen for forhandlinger og planer om denne ejendom er meget omfangsrig. Det var i lang tid meningen, at der skulle købes en grund på Lodsbakken, hvor ejendommen skulle opføres. Men det endte med, at man købte det nedlagte jernbanehotel på Trækbanen, og indrettede det til en stiftelse.
Extraordinær Generalforsamling d. 13. Mai 1892.
Dagsorden. Kjøb af Ejendom til den paatænkte Stiftelse.
Det vedtoges enstemmig at kjøbe det forrige Jernbanehotel til den ifølge forelagte Calcule forlangte Købesum, stor 29000 Kr.
Der var sket store forandringer i Helsingør først i halvfemserne. Kystbanen var åbnet, og der var oprettet DSB-dampfærgeforbindelse til Helsingborg. Det har antagelig medført store beskæftigelsesmæssig forandringer for mange af sømandsforeningens medlemmer, og der er kommet nye søfolk til byen fra andre egne af landet.
Den gamle banegård på Trækbanen var blevet nedlagt, og jernbanehotellet her har mistet sit eksistensgrundlag, og derfor er det blevet solgt til Sømandsforeningen. 
Bygningen er for længst revet ned - den lå på en nabogrund til banegården. --------------------------------

 

 
Fanemarch til Kronborg Valdemarsdag 1995. 
Kasserer Poul Erik Saaby holder Sømandsforeningens fane højt.
Til venstre ses skibsfører Lass og formanden Bent Friis.  
  
Fra 1987 til 1991 blev der arrangeret udflugt til Hven med private både. Her ses "Anne Lone" på vej med glade medlemmer af Helsingør Sømandsforening.